Изберете страница

МИСИЯ на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1927”

up 170803091859 Prosveta1927

1. Да съхранява националното културно наследство и родова памет
2. Да работи за културното и духовно благополучие на местната общност
3. Да е посредник на гражданското общество и работи за неговото изграждане и развитие
4. Да привлича обществено ангажирани хора във всяка възраст от район „Аспарухово” и град Варна, като им създава благоприятна среда за културна, творческа и образователна изява

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този Устав се уреждат основните положения на вътрешно-нормативната уредба на Народно Читалище „Просвета-1927г.”, неговото учредяване, устройство и управление, дейност, имущество, финансиране, издръжка и прекратяване.

Чл.2 /1/ НЧ „Просвета–1927г.” е традиционно българско самоуправляващо се културно-просветно сдружение в гр.Варна, което изпълнява и държавни културно – просветни задачи. В неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание, които зачитат и спазват устава на читалището.

/2/ НЧ „Просвета–1927г.” е юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Регистъра за сдружения с нестопанска цел към Варненски Окръжен Съд по ф.д.2465/97г., със седалище и адрес на управление в гр.Варна 9003, кв.„Аспарухово”, ул.„Народни будители” №1, Булстат №000083786.

Чл.3 Наименованието на Читалището е: Народното читалище „Просвета-1927г.” – гр.Варна, което наименование при необходимост ще се изписва и на латиница по следния начин: „Narodno chitalishte Prosveta-1927” – Varna.

Чл.4 НЧ „Просвета-1927г.” работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, културни институти, обществени и стопански организации, фирми, и др. извършващи или подпомагащи културно-просветна и социална дейност.

Чл.5 /1/ НЧ „Просвета-1927г.” поддържа отношение на сътрудничество, координация и партньорство с държавни и общински органи и организации, на които законите възлагат определени задължения. Читалището съобразява своята дейност със стратегията в областта на културата и с годишната програма на Общината за развитие на читалищната дейност, като участва активно в организацията и провеждането на общоградски и общински културни прояви.

/2/ За постигане на своите цели и за провеждане на съвместни дейности и инициативи, НЧ „Просвета-1927г.” може да се сдружава с други читалища и да участва в организации при условията и по реда на ЗНЧ.

/3/ НЧ „Просвета-1927г.” може да открива клонове в близки квартали, жилищни райони и села, в които няма други читалища.

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Чл.6 /1/ Целите на НЧ „Просвета-1927г.” са да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в квартала и в града;

2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ и в частност на местните обичаи и традиции;

3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

5. Възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост;

6. Развитие на творческите заложби на участниците в дейността на читалището;

7. Осигуряване на достъп до информация, създаване и поддържане на електронни информационни мрежи за осигуряване на информация;

8. Осигуряване условия за развитие на младежки дейности, с които да се задоволяват потребностите на младите хора.

Чл.7 За осъществяване на целите, НЧ „Просвета-1927г.” развива следните дейности:

1. Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;

2. Развива и подпомага любителското художествено творчество;

3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;

4. Организиране на спектакли, изложби, фестивали, конкурси, както и конгреси, симпозиуми, конференции, дискусии, беседи, развлекателно-занимателни центрове и други културно-просветни мероприятия;

5. Събиране и разпространяване на знания за родния край;

6. Създаване и съхраняване на музейни колекции, съгласно Закона за културното наследство;

7. Поддържане на художествена галерия;

8. Предоставяне на компютърни и интернет услуги;

9. Допълнителни дейности подпомагащи основните.

Чл.8 /1/ Допълнителните дейности трябва да подпомагат основните финансово или чрез своето съдържание. Те не могат да създават условия за нарушаване на добрите нрави, да противоречат или нарушават националното самосъзнание.

/2/ Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно за:

– хазартни игри и нощни заведения;

– дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

– постоянно ползване от политически партии и организации;

– на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

Чл.9 /1/ Читалището може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава цели, без да се разпределя печалба.

/2/ НЧ „Просвета-1927г.” извършва следните видове стопанска дейност: туристическа, издателска, образователна, консултантска, информационна и всяка друга, която не е изрично забранена от закона. Обемът на извършваната стопанска дейност не превишава обема на извършваната основна дейност и е в съответствие с действащото законодателство.

Чл.10 НЧ „Просвета-1927г.” развива основните и допълнителни дейности на принципа и в духа на самоуправление и демократичното начало като българска традиционна неправителствена и културно-образователна организация

ГЛАВА ТРЕТА

УЧРЕДЯВАНЕ И ЧЛЕНСТВО

Чл.11 НЧ „Просвета-1927г.” се учредява на общо събрание и се прекратява по решение на неговите членове също на общо събрание.

Чл.12 НЧ „Просвета-1927г.” придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра на Сдружение с нестопанска цел на ВОС.

Чл.13 /1/ Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.

/2/ Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:

1. Действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани;

2. Спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас.

/3/ Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалищата, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективни членове могат да бъдат:

1. професионални организации;

2. стопански организации;

3. търговски дружества;

4. кооперации и сдружения;

5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.

/4/ Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището.

Чл.14 Членството в НЧ „Просвета-1927г.” се урежда, чрез подаване на молба до Настоятелството.

1. Приемането на нови членове се прекратява един месец преди провеждането на отчетно-изборно събрание. Членството на подалите молби през този период възниква веднага след провеждане на събранието;

2. Всеки редовен член плаща членски внос, определен от ОС. Членски внос не заплащат само почетните членове;

3. Членският внос на спомагателните членове е 50% от определената сума, само в случаите когато не е заплащана такса за дейността, в която участва лицето;

4. Членството се удостоверява с членска карта, ежегодно заверявана от Секретаря.

Чл.15 Членовете на НЧ „Просвета-1927” имат право:

1. Да избират и да бъдат избирани в органите на управление на читалището;

2. Да получават информация за дейността на читалището и за решенията на неговите органи;

3. Да участват в обсъждането на въпроси, свързани с дейностите на читалището, да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава;

4. Да ползват с предимство дейностите и базата на читалището.

Чл.16 /1/ Членовете на НЧ „Просвета 1927” са длъжни:

1. Да спазват Устава и Правилника за вътрешния ред;

2. Да съдействат за постигане на целите, за изпълнение на решенията на Общото събрание и Настоятелството, като активно участват в дейноста според предпочитанията и възможностите си;

3. Да пазят и подпомагат съхраняването, обогатяването и обновяването на материалната база на читалището;

4. Да плащат редовно членския си внос;

5. Да не извършват действия, с които да уронват името и авторитета на читалището.

/2/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на читалището.

Чл.17 Членството в читалището се прекратява:

1. От Настоятелството при:

а/ неплатен годишен членски внос;

б/ системно отсъствие от читалищните мероприятия или отказ от участие в дейността на читалището;

в/ по писмена молба на лицето.

2. От Общото събрание с изключване, при:

а/ системно неспазване или грубо нарушаване на Устава и Правилника за вътрешен ред на читалището;

б/ нелоялност, злонамерено и непристойно поведение, уронващо авторитета и доброто име на читалището;

в/ посегателство върху имуществото на читалището.

3. Със смъртта или при поставяне лица под пълно запрещение.

4. При прекратяване на юридическото лице.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл.18 Органи на управление на читалището са:

1. Общото събрание /ОС/;

2. Читалищното настоятелство /ЧН/;

3. Проверителната комисия /ПК/.

Чл.19 /1/ Върховен орган на читалището е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/2/ ОС се състои от всички членове на читалището имащи право на глас.

Чл.20 /1/ Общото събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава;

2. Избира и освобождава членовете на Читалищното Настоятелство, Проверителната комисия и Председателя;

3. Приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейноста на читалището;

4. Изключва членове на читалището;

5. Определя основните насоки на дейността на читалището;

6. Взема решение за членуване или прекратяване на членството в читалищно сдружение;

7. Приема бюджета на читалището;

8. Приема годишния отчет до 30 март на следващата година;

9. Определя размера на членския внос;

10. Отменя решения на органите на читалището;

11. Взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината;

12. Взема решения за прекратяване на читалището;

13. Взема решения за внасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.

/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

Чл.21 /1/ Редовно Общо събрание на читалището се свиква от Настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на Настоятелството, по искане на Проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на Настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането Проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат Извънредно Общо събрание от свое име.

/2/ Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.

/3/ Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при Извънредно Общо събрание.

/4/ Решенията по чл.21, ал.1, т.1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

/5/ Две трети от членовете на Общото събрание на Народното Читалище могат да предявят иск пред Окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на Общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.

/6/ Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.22 /1/ Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството.

/2/ Броят на членовете му се определят от Общото събрание. Членовете не могат да бъдат избирани измежду роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, което декларират писмено.

/3/ Настоятелството на НЧ „Просвета-1927г.” се състои от 9 /девет/ члена, избрани за срок от 3 /три/ години. То се състои от Председател, Зам.председател, Секретар и членове.

Чл.23 /1/ Настоятелството:

1. Свиква Общото събрание;

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му;

4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на читалището;

5. Назначава Секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика;

6. Взема решения за отдаване на имоти под наем;

7. Приема членове на читалището, въз основа на подадена писмена молба;

8. Работи за увеличаване членовете на читалището и следи за спазване броя на числения им състав според ЗНЧ;

9. Направлява основната дейност на читалището, като спазва законите и се ръководи от Устава, решенията на Общото събрание и собствените си решения;

10. Взема решения за освобождаване и назначаване на работещите щатни и хонорувани служители на читалището, съобразно бюджета,

11. Взема решения за за сключване на договори с други физически и юридически лица и разкриване на съвместни културно-образователни дейности, в съответствие с Устава и бюджета на читалището;

12. Взема решения за морално и материално стимулиране, награждава спонсори, партньори, изявени дейци в читалищната дейност, редовни читатели, възпитаници и самодейци с грамоти, плакети и др., в съответствие с Устава и бюджета на читалището;

13. Внася предложение в Община Варна и други органи и организации за строителство, реконструкция, модернизация, поддръжка, ремонт и обзавеждане на материалната база, за създаване на материални, морални, финансови и социални условия за развитие на дейностите;

/2/ Настоятелството на НЧ „Просвета-1927г.” провежда заседания най-малко 1 /един/ път на два месеца и работи при пълна прозрачност. Заседанията са редовни, когато на тях присъстват повече от половината му членове.

/3/ Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината на членовете си. Протоколите от заседанията на Настоятелството се подписват от присъствалите членове. Ако има подпис с особено мнение се мотивира писмено.

Чл.24 /1/ Председателят на НЧ „Просвета-1927г.” е член на Настоятелството и се избира от Общото събрание за срок до три години.

/2/ Председателят:

1. Организира дейността на читалището съобразно закона, Устава и решенията на Общото събрание;

2. Представлява читалището;

3. Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание;

4. Отчита дейността си пред Настоятелството;

5. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на Настоятелството;

6. Сключва и прекратява договори с други физически и юридически лица по решение на Настоятелството и Общото събрание;

7. Заверява разходните документи и контролира работата на читалищния Секретар;

8. Представя пред Кмета на Община Варна ежегодно в срок до 10 ноември предложения за дейността на читалището през следващата година;

9. Представя пред Кмета на Община Варна и Общинския съвет ежегодно до 31 март доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Варна и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. Участва в заседанието на Общинския съвет, в което се обсъжда внесения от него доклад.

Чл.25 Когато поради смърт, трайна физическа невъзможност или подаване на оставка, Председателят на читалището престане да изпълнява задълженията си, или когато поради същите причини Настоятелството или Проверителната комисия останат с по-малко членове от предвидените в този Устав, в срок от шест месеца Общото събрание избира нов Председател или попълва състава на съответния орган.

Чл.26 /1/ Секретарят на НЧ „Просвета-1927г.” се избира измежду членовете на Настоятелството и се назначава на щат.

/2/ Секретарят:

1. Организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

2. Организира текущата основна и допълнителна дейност;

3. Отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

4. Представлява читалището заедно и поотделно с Председателя;

5. Отчита дейността си пред Настоятелството.

/3/ Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на Настоятелството и на Проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на Председателя на читалището.

/4/ С изтичане на мандата на Настоятелството, трудовият договор на Секретаря на читалището не се прекратява автоматично.

Чл.27 /1/ Проверителната комисия на НЧ „Просвета-1927г.” се състои от 3 /трима/ члена, избрани за срок от 3 /три/ години.

/2/ Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството, Председателя и Секретаря на читалището по спазване на закона, Устава и решенията на Общото събрание

/3/ При констатирани нарушения Проверителната комисия уведомява Общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление и органите на прокуратурата.

/4/ Членовете на Проверителната комисия могат да присъстват на заседанията на Настоятелството само със съвещателен глас.

/5/ Членовете на Проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членовете на Настоятелството, на Председателя или на Секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

Чл.28 Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и на Проверителната комисия, и за Секретари, лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл.29 Членовете на Настоятелството, Председателят и Секретарят в 7 дневен срок от избирането/назначаването си подават декларация при условията и реда на Закона за предотвратяванe и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.

ГЛАВА ПЕТА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл.30 /1/ НЧ „Просвета-1927г.” ползва основна сграда построена през 1962г., намираща се в гр.Варна, кв.”Аспарухово” на ул.„Народни будители” №1 на основание Актове за държавна собственост №4483/01.09.1962г. и №4048/03.01.1963г., както и сграда-филиал строена през 1971г., намираща се на ул.„Костур” №82, на основание Акт 10792/01.03.1971г. Читалището е собственик на сграда – Старо читалище, строена през 1936г. на основание Решения на ГНС №278/36г. и №16/37г., съгласно Нот.акт №64, том 3, рег.№4988, дело №403/2003г, вписан в СВ-Варна акт №196, том 46, дело 15087/2003г.

/2/ Имуществото на НЧ „Просвета-1927г.” се състои от право на собственост и от други вещни права, дълготрайни и малотрайни материални активи, дарени, придобити със собствени средства или предоставени за стопанисване от Община Варна и кметство район Аспарухово.

/3/ Членовете на Настоятелството, Председателя, Секретаря и Проверителната комисия нямат право на възмездно или безвъзмездно предоставяне за лично ползване на читалищно имущество.

Чл.32 /1/ НЧ „Просвета-1927г.” набира средства от следните източници:

1. Членски внос;

2. Културно-образователна и информационно-просветна дейност;

3. Субсидия от държавния и общинските бюджети;

4. Наеми от движимо и недвижимо имущество;

5. Дарения и завещания;

6. Участия в проекти и програми;

7. Други приходи.

/2/ Предвидените по ал.1 т.3 средства за читалищна дейност се разпределят от комисия с участието на представител на съответната община и представител на НЧ „Просвета 1927” и се предоставят на читалището за самостоятелно управление.

Чл.33 /1/ Читалището не може да отчуждава недвижими вещи, негова собственост и да учредява ипотека върху тях.

/2/ Движимите вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на Настоятелството.

/3/ Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалището, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.

Чл.34 /1/ Единният читалищен бюджет се формира от всички източници на собствени средства, субсидии и дарения.

/2/ Читалищното Настоятелство изготвя годишен отчет на приходите и разходите, който се приема от Общото събрание.

/3/ Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в Общината, на чиято територия се намира читалището.

/4/ Счетоводната отчетност се води в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 35 /1/ НЧ „Просвета-1927г.” може да бъде прекратено с надлежно решение на Общото събрание, взето с мнозинство най-малко две трети от всички членове на читалището и вписано в регистъра на Окръжния съд по седалището.

/2/ НЧ „Просвета-1927г.” може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на Окръжния съд, когато:

1. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави;

2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейност на читалището;

3. е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период две години;

4. не е учредено по законния ред;

5. е обявено в несъстоятелност.

/3/ В случаите на прекратяване с ликвидация, такава се извършва от Настоятелството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1 НЧ „Просвета-1927г.” има кръгъл печат с надпис „НЧ Просвета 1927 Варна” изобразяващ лодка, с платна представляващи разтворена книга.

&2 Празници на читалището са: 13.02. – дата на учредяване; 24.05-ден на българската просвета и култура и традиционният празник „Аспарухово пее и танцува”, който се провежда през на м. Юни.

Този Устав е приет на Общо изборно събрание на НЧ ”Просвета-1927г.”, проведено на 03.03.2022г. в гр.Варна, съобразно § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗНЧ, обн. ДВ бр.42 от 5.06.2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15.09.2009г. и отменя Устава на читалището, приет от общо изборно събрание, проведено на 25.02.2010г.

Същият е подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра, за Агенция по вписвания Варна и за НЧ „Просвета-1927г.” от присъстващите действителни членове на читалището, съгласно приложения списък, който е неразделна част от Устава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧН:

/Н.Бинев/

СЕКРЕТАР ЧН:

/Л.Тодорова/

 

RSS
WhatsApp