Изберете страница

Спектакълът „Морскосиньо“ е част от ПРОЕКТ: BG14MFOP001- 4.053-0009 „МОРСКОСИНЬО“., мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, спечелен от нашето читалище. Участници са децата от школата на актьорското майсторство и школата по Хип-хоп „Artistix”.

 

RSS
WhatsApp