Изберете страница

Правилник

Правилник за обслужване на читатели в библиотеката при НЧ “Просвета 1927” – Варна

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Правилникът на библиотеката при читалище “Просвета” – Варна е разработен въз основа на типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от Министерството на културата.

Чл. 2. Настоящият правилник урежда взаимоотношенията на библиотеката с читателите, ползващи нейният фонд.

Чл. 3. При записване гражданите са длъжни да се запознаят с Правилника, с видовете услуги, които предлага библиотеката и със задълженията и отговорностите, които те поемат като читатели.

Чл. 4. При неспазване на Правилника в зависимост от нарушенията, читателят се лишава от правото да ползва библиотеката в срок от 3 до 12 месеца.

Чл. 5. Библиотеката обслужва своите читатели с библиотечни документи безплатно. Със заповед на секретаря на читалището се определят видовете платени услуги и цените им се актуализират всяка календарна година.

Чл. 6. (1) Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, когато се регистрира за неин читател.

(2) Регистрация и пререгистрация на читателите се извършва срещу внесена от читателя еднократна сума, актуализирана за съответната година.

(3) Пенсионерите, учащите се, лицата в неблагоприятно социално положение и др. ползват намаление, фиксирано в заповедта за съответната година.

(4) Не могат да бъдат регистрирани като читатели гражданите имащи задължения към библиотеката от предходни години.

(5) Регистрирането става срещу представянето на лична карта, а непълнолетните се записват с лична карта на родител или настойник.

(6) За деца под 6 г. библиотечни документи и други библиотечни услуги могат да се получат само от родителите или настойниците, след като децата се запишат за читатели.

(7) Възрастни и болни граждани могат да се запишат за читатели и ползват услугите на библиотеката чрез свои близки, писмено упълномощени за това.

(8) Граждани с адресна регистрация на друго населено място имат право да се регистрират за читатели, да ползват услуги в библиотеката и да заемат до 2 броя библ. документи за домашно ползване.

(9) На учениците, читатели на библиотеката, при завършване на учебната година се подписва обходен лист, удостоверяващ ликвидирането на задълженията към библиотеката.

(10) При промяна на адреса читателят е длъжен да съобщи новия. При смяна на постоянното местоживеене, читателят може да ползва услугите на библиотеката при условията, посочени в настоящия член, т. (8).

Чл. 7. (1) Влизането в библиотеката и ползването на услугите става само срещу представянето на заверена читателска карта.

(2) В сградата на читалище “Просвета” – Варна е забранено тютюнопушенето, консумирането на алкохол и внасянето на хранителни продукти.

(3) Обслужването с библиотечни документи се преустановява 15 /петнадесет/ минути преди края на работния ден.

II. УСЛУГИ, КОИТО ЧИТАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ В БИБЛИОТЕКАТА

Чл. 8. (1) Да заемат библ. документи за дома или ползване в читалните зали срещу читателска карта.

(2) Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционни методи, или автоматизирано, указания за ползване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на литература по интересуващите ги въпроси и др. п.

(3) Да използват справочния апарат на библиотеката чрез каталози, картотеки, справочно-библиографски фонд или автоматизирани системи.

(4) Да участват в провежданите от библиотеката инициативи.

III. ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗУВАНЕ

Чл. 9. (1) Читателите могат да заемат за дома едновременно до 5 заглавия художествена и до 2 заглавия отраслова литература.

(2) Читателите не могат да вземат за дома следните библиотечни документи:

1. Скъпи и ценни библиотечни документи – архивни материали, справочни, библиографски и периодични издания.

Чл. 10. (1) Срокът за заемане за домашно ползване се определя от библиотекаря за съответния библиотечен документ.

(2) Срокът може да бъде продължен по искане на читателя само, ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели. При продължаване на срока не се носят всички заети библиотечни документи, за да бъде определен новия срок.

(3) При връщане на заетите библиотечни документи, библиотекарят проверява и се подписва или въвежда по съответния автоматизиран начин информация, че са приети обратно.

IV. ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНИТЕ

Чл.11. (1) Ползването на библиотечните документи в читалните се извършва след представянето на заверена читателска карта.

(2) Читателите имат право да ползват изложените на свободен достъп броеве от получаваните през годината вестници и списания.

(3) Всички библиотечни документи от основния фонд се ползват в читалните срещу попълнена заемна бележка, която остава в читателската карта при библиотекаря.

(4) Дежурният библиотекар е длъжен да провери изправността на библиотечните документи при заемане и връщане в присъствие на читателя.

(5) Всички ползвани библиотечни документи се връщат лично на дежурния библиотекар.

(6) Забранява се изнасянето на библиотечни документи от читалните, освен в случите за копиране с разрешение на дежурния библиотекар.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Чл. 12. На основание на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите са задължени:

1. Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат.

2. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ.

3. Да не нарушават начина на подреждането на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.

4. Да не отстъпват другиму ползването на заетия библиотечен документ през време на ползването му.

5. Да поправят повредите, причинени на библиотечния документ през време на ползването му.

6. Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от библиотекаря и отбелязан в заемната бележка и датника.

7. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката.

8. Да проявяват лоялно и коректно отношение към библиотечните специалисти.

VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 13. Когато читателят не върне или не презапише заетите библиотечни документи в определения срок, той заплаща обезщетение, определено заповед на секретаря на читалището.

Чл. 14. (1) Когато читателят повреди заетия библиотечен документ и го направи негоден за ползване, не го върне, защото го е загубил, или по друга независеща от него причина, той може да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго по-ново издание на същото заглавие или трябва да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на библиотечния документ по актуализирани пазарни цени. Коефициентът за актуализация на цените се определя със заповед на секретаря на читалището.

(2) Освен обезщетението за невърнати библиотечни документи се начислява и предвидената сума в чл.11, ако е налице и закъснение.

(3) Всеки първи понеделник и вторник на месеца са дни без глоби.

Чл. 15. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи, или не заплати предвиденото обезщетение в чл. 14 от настоящия Правилник, Библиотеката при читалище “Просвета” – Варна с изпълнителен лист по реда на чл. 242 във връзка с чл. 237, б.“В“ от Гражданския процесуален кодекс образува изпълнително дело.

Чл. 16. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

up 170807104647 30

 

RSS
WhatsApp